Statut Stowarzyszenia Sportowego „Klub Golfowy Komorów”

Postanowienia ogólne

Klub Golfowy Komorów jest stowarzyszeniem przyjaciół, których łączy wspólne uprawianie golfa, idea fair play oraz chęć propagowania sportowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. Członków Komorowskiego Klubu Golfowego łączy idea aktywnego uczestniczenia w życiu klubu, przyjazne
i solidarne relacje wobec siebie a także podnoszenie poziomu sportowego jego członków.
Przynależność do klubu jest zaszczytem i honorem a członek klubu jest dla innych golfistów przykładem.

Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny

§1
1.Stowarzyszenie Sportowe „Klub Golfowy Komorów” zwane dalej „Klubem” jest dobrowolnym,
samorządnym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej,
a w szczególności popularyzację gry w golfa.
2.Klub może używać skrótu: „KGK”
§2
1. Siedzibą Klubu jest Komorów, gmina Michałowice.
2. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swych celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Klub prowadzi działalność gospodarczą służącą wyłącznie realizacji celów statutowych, posiada
osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§3
1. Klub działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności, na
podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 2007 nr 226 poz. 1675),
oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79 poz. 855)
a także na podstawie niniejszego statutu.
2. Klub jest klubem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. 2007 nr 226 poz. 1675).
§4
Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Rozdział II.
Cel i środki działania
§5

Celem Klubu jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uprawianiu golfa,
jego upowszechnianie jako dyscypliny olimpijskiej, dbanie o przestrzeganie zasad i etykiety golfa,
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób, które podejmą takie działania..
§6
1. Klub realizuje cele poprzez:
a) organizację zawodów golfowych;
b) organizację zajęć poprawiających kondycję i sprawność członków Klubu;
c) organizowanie nauki gry w golfa, szkółek dla młodzieży, wykładów z etykiety golfa i reguł gry;
d) planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe;
e) organizowanie uczestnictwa członków klubu w imprezach sportowych;

f) współudział w budowie, rozbudowie i utrzymaniu obiektu sportowego.
2. Klub realizuje swoje cele we współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi
i sportowym.

§7
1. Działalność, o której mowa w § 6 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.
2. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych
w § 6.

§8
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.
2. Klub do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków honorowych;
c) członków wspierających;

§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych,
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być także:
a) małoletni w wieku od 16 do 18 lat,
b) małoletni poniżej 16 lat za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych
w statucie,
3. Członkowie małoletni w wieku 16- 18 lat maja prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Klubu a także
czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Członkowie małoletni w wieku poniżej 16 lat nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu,
a także czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Klubu i uchwała
Zarządu o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Klubu.
6. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele
Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.
7. O nadaniu statusu członka wspierającego decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały.
8. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Klubu.
9. O nadaniu statusu członka honorowego Klubu decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały.

§ 11
1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Klubu
b) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Klubu
c) bierne i czynne prawo wyborcze
2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych
przedstawicieli na Walnym Zgromadzeniu Klubu z głosem doradczym.
3. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu Klubu. Członek honorowy jest zwolniony
z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Wszyscy członkowie mają prawo do:
a) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu
b) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub
c) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu
d) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu
b) dbać o sprzęt i urządzenia Klubu

§ 12

c) czynny udział w działalności Klubu
d) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu
e) na bieżąco interesować się sprawami Klubu w tym w szczególności regularnie sprawdzać swoją
pocztę elektroniczną i stronę internetową Klubu
2. Do obowiązków członków Klubu należy regularne opłacanie składek członkowskich.
3. Członkostwo w Klubie oznacza akceptację jego statutu i regulaminów wewnętrznych.

§ 13
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie,
b) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w § 13 ust. 2
c) rozwiązania Klubu.
d) śmierci członka Klubu
2. Pozbawienie członkostwa poprzez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
a) nie spełnia wymagań statutowych,
b) podejmuje działalność sprzeczną z uchwałami Walnego Zgromadzenia Klubu
c) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
d) działa na szkodę Klubu,
e) członek nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej jednego roku
lub zalega z płatnością składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy i mimo wezwania nie
spełnia tego świadczenia.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu zwykłą większością głosów.
4. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Klubu członek może odwołać się do Walnego
Zgromadzenia Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Uchwała
Walnego Zgromadzenia Klubu jest w tej kwestii ostateczna.

Rozdział IV.
Władze Klubu oraz ich organizacja
§ 14

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Klubu
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Klubu
w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu Klubu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

§ 15
1. Walne Zgromadzenie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór Zarządu
i Komisji Rewizyjnej
c) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 13 ust. 3
d) dokonywanie zmian statutu
e) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania
f) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku
h) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Klubu, lub takich
dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu

§ 16
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku,
jednak nie później jak do dnia 20 czerwca każdego roku kalendarzowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez
Zarząd co cztery lata, najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowego Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/2 liczby członków zwyczajnych.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od
upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klubu w ciągu 30 dni od
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b) i c) Walne Zgromadzenie Klubu może być zwołane
przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Klubu powinien powiadomić na piśmie o terminie i
proponowanym porządku obrad nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem Walnego
Zgromadzenia Klubu.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Klubu zmieniony lub
rozszerzony.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Klubu w sprawie objętej uprzednio ogłoszonym porządkiem
obrad może polegać na oddaniu swojego głosu w formie pisemnej, po uprzednim zawiadomieniu
Zarządu o niemożliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Klubu.

§ 17
1. Walne Zgromadzenie Klubu jest ważne:
a) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.
2. W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez
Zarząd.
3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 18
1. Zarząd Klubu składa się z od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Klubu.
2. Członkami Zarządu mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes ds. Finansowo Księgowych – Skarbnik, Wiceprezes
Zarządu ds. Organizacyjnych, Wiceprezes Zarządu ds. Sportowych – Kapitan Klubu, Wiceprezes
Zarządu ds. Rozwoju
4. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. W przypadku równoważności głosów decyduje głos Prezesa.
7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego
nieobecności zastępuje go wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. Prezes pełni również
funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 19
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu,
c) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
d) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
g) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Klubu

§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy
i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Klubu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Klubu.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu, przez siebie uchwalanego.
6. Odwołanie z funkcji członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji nastąpić może tylko

i wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia prawa przez członka Komisji Rewizyjnej lub
popełnienia umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu przez członka
Komisji Rewizyjnej, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu zapadłej bezwzględną
większością głosów.
§ 21
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego
Zgromadzeniu Klubu,
b) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzeniu Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się
przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
c) zwoływanie Walnego Zgromadzeniu Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym w statucie, składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Klubu.
d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Klubu.

§ 22
1.Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania,
b) ustania członkostwa w Klubie,
c) rezygnacji z udziału w tych organach,
§ 23
1. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać mniej
niż połowę składu organu.
2. Kadencja nowo wybranych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w ust. 1
upływa wraz z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V.
Majątek i fundusze

§ 24
1. Majątek Klubu stanowi własność nieruchomości, ruchomości a także inne prawa majątkowe.
2. Majątek Klubu przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, zapisów i spadków,
c) dotacji z organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
d) dochodów z majątku Klubu,
e) ofiarności publicznej,
4. Składki członkowskie członkowie Klubu obowiązani są wpłacać w wysokości i w terminie
określonym w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu za dany rok kalendarzowy, na
rachunek bankowy Klubu.
5. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu
wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 26
1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zgromadzenie wymaga
zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej jednej drugiej wszystkich członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 27
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdą powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.